Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

verslag Vogelexcursie West Zeeuws Vlaanderen

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 23 jun, 2015 19:06:01

Vogelexcursie West Zeeuws-Vlaanderen, 7 juni 2015

Gids : Luc Van Schoor
Leiding : Marc Hofman
aantal deelnemers : 24

verslag voormiddag : Sonja Van Kerckhove
verslag namiddag : Peter Van Elsacker


Vandaag trekt Ardea naar Zeeuws Vlaanderen. Het is al zonnig en lekker warm op de Bist, en de deelnemers hebben er blijkbaar zin in, want iedereen staat al paraat vóór het geplande vertrekuur. Luc geeft naar goede gewoonte een korte toelichting over wat de deelnemers tijdens deze tocht mogen verwachten, en Marc overhandigt aan elke chauffeur een nota met de verschillende bestemmingen (verdwalen = uitgesloten!).

Om 8 uur stipt starten we met als eerste doel: Sophiapolder in Aardenburg.

Onderweg is het al genieten van het kleurrijke landschap, waaronder de lichtblauwe vlasvelden de kroon spannen. Peter en Peggy, onze deelnemers uit Herentals, staan ons zoals afgesproken al op te wachten vóór de afgesproken plaats en onze kolonne rijdt nu voltallig naar de Sophiapolder.

Wat een prachtige plas! Hier trekken niet alleen de vogels onze aandacht, ook de planten die hier in de buurt weelderig groeien zoals Grote ratelaar, Rietorchis, Moerasandijvie, worden door de deelnemers geapprecieerd. Vincent laat plots een enthousiaste kreet, want hij spot een Sneeuwgans door zijn telescoop. Mooie start. Er volgt Grutto, Kemphaan, en op onze speurtocht naar “speciallekes” valt ons oog op een nest met kakelverse eieren van Brandganzen. Er lopen en zwemmen in deze periode van het jaar nog veel kleine schattige pulli’s rond van vooral Brandganzen en Grauwe gans … steeds weer een vertederend beeld … maar mogelijk ten koste van broedgevallen van Fuut waarvan we er slechts één exemplaar te zien krijgen.We vervolgen onze wandeling langs deze prachtige plas waar overweldigend veel vogels genieten van een veilig plekje, waaronder Kluten met jongen, Kleine Plevier, Groenpootruiter, en iets verder wordt met veel enthousiasme de Visdief gezien. We misten echter de aangekondigde Grauwe franjepoot en Gestreepte strandloper, maar nadien vernemen we dat die aan de Westkant zaten (dus uit ons zicht) – dikke pech!

De chauffeurs verzetten hun auto naar de volgende plas met aan de overkant een enorme Oeverzwaluwwand - met nesten – waar de Oeverzwaluwen zeer bedrijvig rondvliegen.

Om 9u50 rijden we door naar De Blikken in Groede. Hier zijn twee knappe kijkhutten, de nieuwste kreeg de naam “Hof Van Scheerens” en de tweede “de Sluiswachter”. Deze laatste hut werd genoemd naar de sluiswachterswoning uit 1613, die op deze locatie stond om belasting te innen van schepen die hier het Nieuwerhavensegat binnenvoeren. Vanuit deze plek genieten we van het gezang van een triootje: Spotvogel, Tuinfluiter en Grasmus, ideaal om hun liedjes te kunnen vergelijken.
De Koekoek snijdt op deze plek de adem van Luc bijna af: er vliegt een paar over, waarvan het wijfje bruine fase die zelden te zien is! Wat een meevaller. De Koekoek laat zich gedurende deze dagtocht trouwens gedurig horen én zien – die genieten blijkbaar ook van het zonnig weertje. We zien hier ook o.m. Lepelaar, Zomertaling, Mannetje Bruine Kiekendief Groenpootruiter.

11u50: hup, de wagens in richting de Baarzandse Kreek (eveneens in Groede); onderweg genieten we weer van de overweldigende blauwe vlasvelden. Op deze plek trekt niets speciaals onze aandacht en Luc en Marc besluiten dat het etenstijd is. Het is inmiddels lekker warm geworden en we hebben niet alleen honger maar ook wreed erge dorst!

In het haventje van Breskens zorgt Luc voor een plaatsje op het terras van “de Dukalf” waar we met z’n allen gezellig samen kunnen zitten met zicht op het haventje en zijn boten. We laten ons hier niet alleen verleiden door een lekker drankje want vanuit de gelagzaal komen de geuren van gebakken gerechten onze neusorganen strelen en, zeg nu eerlijk: wie kan er weerstaan aan een portie warme, krokante, kibbelingen?

Na de picknick rijden we naar onze volgende bestemming: Voorland bij Nummer Eén. Een merkwaardige naam voor een “buurtschap” of gehucht bij Breskens, maar een logische: het was de eerste kavel die ontstond na inpoldering van de Hooge Plaete, een zandbank in de Westerschelde op het einde van de 18de eeuw (Bron: Wikipedia). Iedereen stapt uit en de auto’s worden door de chauffeurs aan de aankomstplaats van de wandeling afgezet. Dan gaan we met z’n allen de Scheldedijk op en zie, de eerste zeehonden worden al in de verte gespot. Ze liggen op het eiland De Hooge Platen, een beschermd gebied beheerd door het Zeeuwse Landschap. Later zullen we ze duidelijker van dichterbij zien. Hoewel het tijdens het broedseizoen niet toegankelijk is, zitten er toch een paar boottoeristen op. Uit onwetendheid of boosaardige lompheid? Ach ja, er zijn altijd van die mensen die hun ego boven alles stellen. De dijk wordt begraasd door schapen, “levende” schapen zoals iemand alert opmerkt. Dat is best zo, want met niet-levende schapen gaat het niet zo goed vooruit.
We dalen van de dijk af naar het gebied op Scheldeniveau, Voorland Nummer Een. “Voor”land genoemd, omdat het gebied voor de Scheldedijk ligt vanuit de Schelde bekeken. Het strekt zich uit tussen Breskens en Hoogplaat. Vroeger was het volledig schorregebied en het is ongeveer 25 jaar geleden ontstaan tijdens de deltawerken. Nu is het ingericht voor natuurontwikkeling met grasland, platen, schorre en een eiland als veilige broed- en rustplaats voor kustvogels (sterns!). We gaan ernaar toe langs het pad, dat ook een druk gebruikt fietspad is. Het is een brak terrein met zijn typische plantengroei: zeekraal, lamsoor en gerande schijnspurrie met frisse roze bloempjes.
Dit vogeleiland is de broedplaats van vooral meeuwen en sterns. Bij springtij kan dit overstromen, wat een tiental jaar geleden een zware klap toediende toen tijdens het broedseizoen een hoog springtij de nesten wegspoelden. De grote sterns trokken weg en werden later gesignaleerd op Schouwen en zelfs in Schotland.Het is nu laag water, dat is goed om de zeehonden te zien luieren op de zandplaten, maar minder goed om vogels te observeren. Maar het blijft de moeite, ik haal er slechts een paar opvallende aan: grote stern, dwergsterns zitten op hun broedplaatsen, zwartkopmeeuw, visdief, lepelaar, kluut, scholekster., steenloper.
Het eiland dat met schelpenzand bedekt is, wordt elk jaar voor het broedseizoen met een tractor omgeploegd, anders zou het begroeid worden en ongeschikt voor deze vogels die een open biotoop nodig hebben. Er ligt en soort ponton aan de kant dat uitgelegd wordt om de tractor op het eiland te krijgen. Elke vogel kiest zijn favoriete plek: de kok-en zwartkopmeeuwen houden van een beetje gras, de visdieven , dwergsterns en kluten hebben het liever kaal. Vanuit de kijkhut op de dijk is dit goed te zien. Wij blijven echter beneden en zien een groep rosse grutto’s (ca. 37), waarvan ... één rosse en de rest bleke. Dat zijn de eenjarigen die nog niet aan broeden toe zijn en dus geen ros kleed nodig hebben om te imponeren.

Op de Hooge Platen wordt heel in de verte iets bleeks gezien, een grote vogel die rechtop lijkt te zitten. Er barst een discussie los: is het een slechtvalk, is het een meeuw, is het ...? In elk geval zijn de sterns er niet gerust in en vliegen even later massaal op als de Slechtvalk hen opjaagt
We lopen verder en zien nog allerlei gevogelte te land, ter zee en in de lucht. Grote stern, vissende visdiefjes, kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen (het verschil is nu goed te zien), bergeenden met hun resem gestreepte kuikens. Een groep grauwe ganzen zwemt netjes in lijn voorbij en , hé, er sluit een vreemde aan bij de kop: een Indische gans. De fabelachtige prijs voor de eerst gespotte strandloper blijft echter in de kast.
We naderen het einde van deze wandeling. Er zijn enkele rechthoekige plassen uitgegraven met verschillende diepten zodat er een gradiënt ontstaat en daardoor wat meer diversiteit. Aan de overkant op de Hooge Platen zijn de zeehonden nu duidelijk te zien, een negentigtal , waaronder minstens 5 grijze.

Een kort rit met de wagen brengt ons in de Braakman, een voormalige geul van de Westerschelde die diep het land binnendrong. Die is nu afgesloten en deels ingepolderd, een stuk is natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. We bezoeken eerst het bezoekerscentrum Braakmanhoeve om dan te gaan wandelen in het gebied dat bestaat uit heggen, weilanden, kleine dennenbossen en rietvelden. Elzen, wilgen en vlier zijn talrijk aanwezig in het landschap. Gekend zijn ook de weiden met orchideeën, en we vinden ze: samen met grote ratelaar staan rietorchis en bosorchis in bloei. Harlekijn vinden we niet en voor moeraswespenorchis is het te vroeg om te bloeien.

Op weg naar de Braakmankreek zien we onder andere kneu en in een plas met zandplaat in een wei: bergeenden, en kievitten. Op de kreek lichten zeilbootjes op in de zon. Voor vogels is het maar stilletjes. Maar toch, een valk zorgt voor een woordenwisseling: is het torenvalk of boomvalk? Hoe dan ook, later zien we wel degelijk een boomvalk, aan die waarneming twijfelt niemand. We volgen de Braakman langs orchideeënweiden, horen een bosrietzanger lustig zingen in de rietkraag. Het zijn goede imitators: in hun zang zijn allerlei geluiden van andere vogels te horen, althans voor het geoefende oog. De gluurmuur, ik moet het toch even vermelden voor het woord alleen al. Maar een gluurder wordt niet altijd beloont, er is weinig spectaculairs te zien. Doch dat wordt ruimschoots goedgemaakt als we in het dennenbosje komen waar een gemengde reigerkolonie huist. Zowel blauwe reiger als kleine zilverreiger hebben er hun nesten, we horen de jonge blauwe reigers roepen. Het is een prachtig zicht om van onderaan beide reigersoorten te zien vliegen tussen de bomen door. De vleugels van de overvliegende kleine zilverreigers lijken wel licht te geven in de zon. Een indrukwekkende afsluiter!
Nog even doorstappen naar de Braakmanhoeve waar de auto’s staan en we keren – om te beëindigen met een gemeenplaats – moe maar voldaan terug naar huis.

Op de vogellijst zijn 94 soorten aangekruist. Van een vogeldag gesproken !


soortenlijst

Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Boomvalk, Bosrietzanger, Braamsluiper, Brandgans, Bruine kiekendief, Buizerd, Canadese gans, Dodaars, Dwergstern, Ekster, Fazant, Fuut, Gaai, Gele kwikstaart, Geoorde fuut, Gierzwaluw, Grasmus,Graspieper, Grauwe gans, Groene specht, Groenpootruiter, Grote bonte specht, Grote stern, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine karekiet, Kleine mantelmeeuw, Kleine plevier, Kleine zilverreiger, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverloper, Oeverzwaluw, Patrijs, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Roodborsttapuit, Rosse grutto, Scholekster, Slechtvalk, Slobeend, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Steenloper, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Turkse tortel, Veldleeuwerik, Vink, Visdief, Waterhoen, Wilde eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zomertaling, Zwarte Kraai, Zwartkop, Zwartkopmeeuw, Boomkruiper, Rietzanger, Spotvogel, Sneeuwgans, Indische gans.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post278