Vogelwerkgroep Ardea

Vogelwerkgroep Ardea

Over onze blog

Ardea is een nieuwe vogelwerkgroep, gesticht in januari 2013, en werkzaam in de regio Antwerpen Zuid. Het werkterrein van ARDEA zal grotendeels die van de Natuurpunt-afdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen beslaan, alsook de kasteelparken van Aartselaar. Bezoek ook onze website. Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

verslag Vogelexcursie West Zeeuws Vlaanderen

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 23 jun, 2015 19:06:01

Vogelexcursie West Zeeuws-Vlaanderen, 7 juni 2015

Gids : Luc Van Schoor
Leiding : Marc Hofman
aantal deelnemers : 24

verslag voormiddag : Sonja Van Kerckhove
verslag namiddag : Peter Van Elsacker


Vandaag trekt Ardea naar Zeeuws Vlaanderen. Het is al zonnig en lekker warm op de Bist, en de deelnemers hebben er blijkbaar zin in, want iedereen staat al paraat vóór het geplande vertrekuur. Luc geeft naar goede gewoonte een korte toelichting over wat de deelnemers tijdens deze tocht mogen verwachten, en Marc overhandigt aan elke chauffeur een nota met de verschillende bestemmingen (verdwalen = uitgesloten!).

Om 8 uur stipt starten we met als eerste doel: Sophiapolder in Aardenburg.

Onderweg is het al genieten van het kleurrijke landschap, waaronder de lichtblauwe vlasvelden de kroon spannen. Peter en Peggy, onze deelnemers uit Herentals, staan ons zoals afgesproken al op te wachten vóór de afgesproken plaats en onze kolonne rijdt nu voltallig naar de Sophiapolder.

Wat een prachtige plas! Hier trekken niet alleen de vogels onze aandacht, ook de planten die hier in de buurt weelderig groeien zoals Grote ratelaar, Rietorchis, Moerasandijvie, worden door de deelnemers geapprecieerd. Vincent laat plots een enthousiaste kreet, want hij spot een Sneeuwgans door zijn telescoop. Mooie start. Er volgt Grutto, Kemphaan, en op onze speurtocht naar “speciallekes” valt ons oog op een nest met kakelverse eieren van Brandganzen. Er lopen en zwemmen in deze periode van het jaar nog veel kleine schattige pulli’s rond van vooral Brandganzen en Grauwe gans … steeds weer een vertederend beeld … maar mogelijk ten koste van broedgevallen van Fuut waarvan we er slechts één exemplaar te zien krijgen.We vervolgen onze wandeling langs deze prachtige plas waar overweldigend veel vogels genieten van een veilig plekje, waaronder Kluten met jongen, Kleine Plevier, Groenpootruiter, en iets verder wordt met veel enthousiasme de Visdief gezien. We misten echter de aangekondigde Grauwe franjepoot en Gestreepte strandloper, maar nadien vernemen we dat die aan de Westkant zaten (dus uit ons zicht) – dikke pech!

De chauffeurs verzetten hun auto naar de volgende plas met aan de overkant een enorme Oeverzwaluwwand - met nesten – waar de Oeverzwaluwen zeer bedrijvig rondvliegen.

Om 9u50 rijden we door naar De Blikken in Groede. Hier zijn twee knappe kijkhutten, de nieuwste kreeg de naam “Hof Van Scheerens” en de tweede “de Sluiswachter”. Deze laatste hut werd genoemd naar de sluiswachterswoning uit 1613, die op deze locatie stond om belasting te innen van schepen die hier het Nieuwerhavensegat binnenvoeren. Vanuit deze plek genieten we van het gezang van een triootje: Spotvogel, Tuinfluiter en Grasmus, ideaal om hun liedjes te kunnen vergelijken.
De Koekoek snijdt op deze plek de adem van Luc bijna af: er vliegt een paar over, waarvan het wijfje bruine fase die zelden te zien is! Wat een meevaller. De Koekoek laat zich gedurende deze dagtocht trouwens gedurig horen én zien – die genieten blijkbaar ook van het zonnig weertje. We zien hier ook o.m. Lepelaar, Zomertaling, Mannetje Bruine Kiekendief Groenpootruiter.

11u50: hup, de wagens in richting de Baarzandse Kreek (eveneens in Groede); onderweg genieten we weer van de overweldigende blauwe vlasvelden. Op deze plek trekt niets speciaals onze aandacht en Luc en Marc besluiten dat het etenstijd is. Het is inmiddels lekker warm geworden en we hebben niet alleen honger maar ook wreed erge dorst!

In het haventje van Breskens zorgt Luc voor een plaatsje op het terras van “de Dukalf” waar we met z’n allen gezellig samen kunnen zitten met zicht op het haventje en zijn boten. We laten ons hier niet alleen verleiden door een lekker drankje want vanuit de gelagzaal komen de geuren van gebakken gerechten onze neusorganen strelen en, zeg nu eerlijk: wie kan er weerstaan aan een portie warme, krokante, kibbelingen?

Na de picknick rijden we naar onze volgende bestemming: Voorland bij Nummer Eén. Een merkwaardige naam voor een “buurtschap” of gehucht bij Breskens, maar een logische: het was de eerste kavel die ontstond na inpoldering van de Hooge Plaete, een zandbank in de Westerschelde op het einde van de 18de eeuw (Bron: Wikipedia). Iedereen stapt uit en de auto’s worden door de chauffeurs aan de aankomstplaats van de wandeling afgezet. Dan gaan we met z’n allen de Scheldedijk op en zie, de eerste zeehonden worden al in de verte gespot. Ze liggen op het eiland De Hooge Platen, een beschermd gebied beheerd door het Zeeuwse Landschap. Later zullen we ze duidelijker van dichterbij zien. Hoewel het tijdens het broedseizoen niet toegankelijk is, zitten er toch een paar boottoeristen op. Uit onwetendheid of boosaardige lompheid? Ach ja, er zijn altijd van die mensen die hun ego boven alles stellen. De dijk wordt begraasd door schapen, “levende” schapen zoals iemand alert opmerkt. Dat is best zo, want met niet-levende schapen gaat het niet zo goed vooruit.
We dalen van de dijk af naar het gebied op Scheldeniveau, Voorland Nummer Een. “Voor”land genoemd, omdat het gebied voor de Scheldedijk ligt vanuit de Schelde bekeken. Het strekt zich uit tussen Breskens en Hoogplaat. Vroeger was het volledig schorregebied en het is ongeveer 25 jaar geleden ontstaan tijdens de deltawerken. Nu is het ingericht voor natuurontwikkeling met grasland, platen, schorre en een eiland als veilige broed- en rustplaats voor kustvogels (sterns!). We gaan ernaar toe langs het pad, dat ook een druk gebruikt fietspad is. Het is een brak terrein met zijn typische plantengroei: zeekraal, lamsoor en gerande schijnspurrie met frisse roze bloempjes.
Dit vogeleiland is de broedplaats van vooral meeuwen en sterns. Bij springtij kan dit overstromen, wat een tiental jaar geleden een zware klap toediende toen tijdens het broedseizoen een hoog springtij de nesten wegspoelden. De grote sterns trokken weg en werden later gesignaleerd op Schouwen en zelfs in Schotland.Het is nu laag water, dat is goed om de zeehonden te zien luieren op de zandplaten, maar minder goed om vogels te observeren. Maar het blijft de moeite, ik haal er slechts een paar opvallende aan: grote stern, dwergsterns zitten op hun broedplaatsen, zwartkopmeeuw, visdief, lepelaar, kluut, scholekster., steenloper.
Het eiland dat met schelpenzand bedekt is, wordt elk jaar voor het broedseizoen met een tractor omgeploegd, anders zou het begroeid worden en ongeschikt voor deze vogels die een open biotoop nodig hebben. Er ligt en soort ponton aan de kant dat uitgelegd wordt om de tractor op het eiland te krijgen. Elke vogel kiest zijn favoriete plek: de kok-en zwartkopmeeuwen houden van een beetje gras, de visdieven , dwergsterns en kluten hebben het liever kaal. Vanuit de kijkhut op de dijk is dit goed te zien. Wij blijven echter beneden en zien een groep rosse grutto’s (ca. 37), waarvan ... één rosse en de rest bleke. Dat zijn de eenjarigen die nog niet aan broeden toe zijn en dus geen ros kleed nodig hebben om te imponeren.

Op de Hooge Platen wordt heel in de verte iets bleeks gezien, een grote vogel die rechtop lijkt te zitten. Er barst een discussie los: is het een slechtvalk, is het een meeuw, is het ...? In elk geval zijn de sterns er niet gerust in en vliegen even later massaal op als de Slechtvalk hen opjaagt
We lopen verder en zien nog allerlei gevogelte te land, ter zee en in de lucht. Grote stern, vissende visdiefjes, kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen (het verschil is nu goed te zien), bergeenden met hun resem gestreepte kuikens. Een groep grauwe ganzen zwemt netjes in lijn voorbij en , hé, er sluit een vreemde aan bij de kop: een Indische gans. De fabelachtige prijs voor de eerst gespotte strandloper blijft echter in de kast.
We naderen het einde van deze wandeling. Er zijn enkele rechthoekige plassen uitgegraven met verschillende diepten zodat er een gradiënt ontstaat en daardoor wat meer diversiteit. Aan de overkant op de Hooge Platen zijn de zeehonden nu duidelijk te zien, een negentigtal , waaronder minstens 5 grijze.

Een kort rit met de wagen brengt ons in de Braakman, een voormalige geul van de Westerschelde die diep het land binnendrong. Die is nu afgesloten en deels ingepolderd, een stuk is natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. We bezoeken eerst het bezoekerscentrum Braakmanhoeve om dan te gaan wandelen in het gebied dat bestaat uit heggen, weilanden, kleine dennenbossen en rietvelden. Elzen, wilgen en vlier zijn talrijk aanwezig in het landschap. Gekend zijn ook de weiden met orchideeën, en we vinden ze: samen met grote ratelaar staan rietorchis en bosorchis in bloei. Harlekijn vinden we niet en voor moeraswespenorchis is het te vroeg om te bloeien.

Op weg naar de Braakmankreek zien we onder andere kneu en in een plas met zandplaat in een wei: bergeenden, en kievitten. Op de kreek lichten zeilbootjes op in de zon. Voor vogels is het maar stilletjes. Maar toch, een valk zorgt voor een woordenwisseling: is het torenvalk of boomvalk? Hoe dan ook, later zien we wel degelijk een boomvalk, aan die waarneming twijfelt niemand. We volgen de Braakman langs orchideeënweiden, horen een bosrietzanger lustig zingen in de rietkraag. Het zijn goede imitators: in hun zang zijn allerlei geluiden van andere vogels te horen, althans voor het geoefende oog. De gluurmuur, ik moet het toch even vermelden voor het woord alleen al. Maar een gluurder wordt niet altijd beloont, er is weinig spectaculairs te zien. Doch dat wordt ruimschoots goedgemaakt als we in het dennenbosje komen waar een gemengde reigerkolonie huist. Zowel blauwe reiger als kleine zilverreiger hebben er hun nesten, we horen de jonge blauwe reigers roepen. Het is een prachtig zicht om van onderaan beide reigersoorten te zien vliegen tussen de bomen door. De vleugels van de overvliegende kleine zilverreigers lijken wel licht te geven in de zon. Een indrukwekkende afsluiter!
Nog even doorstappen naar de Braakmanhoeve waar de auto’s staan en we keren – om te beëindigen met een gemeenplaats – moe maar voldaan terug naar huis.

Op de vogellijst zijn 94 soorten aangekruist. Van een vogeldag gesproken !


soortenlijst

Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Boomvalk, Bosrietzanger, Braamsluiper, Brandgans, Bruine kiekendief, Buizerd, Canadese gans, Dodaars, Dwergstern, Ekster, Fazant, Fuut, Gaai, Gele kwikstaart, Geoorde fuut, Gierzwaluw, Grasmus,Graspieper, Grauwe gans, Groene specht, Groenpootruiter, Grote bonte specht, Grote stern, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine karekiet, Kleine mantelmeeuw, Kleine plevier, Kleine zilverreiger, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverloper, Oeverzwaluw, Patrijs, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Roodborsttapuit, Rosse grutto, Scholekster, Slechtvalk, Slobeend, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Steenloper, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Turkse tortel, Veldleeuwerik, Vink, Visdief, Waterhoen, Wilde eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zomertaling, Zwarte Kraai, Zwartkop, Zwartkopmeeuw, Boomkruiper, Rietzanger, Spotvogel, Sneeuwgans, Indische gans.  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post278

Nachtzwaluw belevenis 20.06.2015

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 14 jun, 2015 11:21:01
De nachtzwaluwtocht komt eraan...


De voorbereiding van deze boeiende tocht (zaterdag 13.06) was uitermate succesvol met niet minder dan 7 vastgestelde zangposten en 5 vogels (3 man,2 wijfjes) in de vlucht of zittend op een tak. Als voorspel kregen we een gesmaakt optreden van een libellen jagende boomvalk. We duimen alvast voor dergelijk schouwspel op zaterdag e.k.

Deelnemers voorzien zich best van antimuggenmiddel , een drankje en een extra truitje.
Het einde van de tocht is voorzien tegen 23.30 u ter plaatse.

graag tot ziens op zaterdag !
Luc Van Schoor
Wim Roelant  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post276

eerstvolgende vogelexcursie van ARDEA

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 11 jun, 2015 17:48:11

Za. 20 juni 2015, 19.15 u

Nachtzwaluwentocht Grenspark De Zoom - Ossendrecht

Gids: Luc Van Schoor 0494/33.63.09
Leiding: Wim Roelant 0477/34 07 21


Vandaag wagen we ons aan een excursie in het avonduur op zoek gaan naar de nachtzwaluw in het mooie heidelandschap van het grenspark . Deze vogel is één van de meest mysterieuze ornithologische wezens in onze contreien. Het monotone ratelende geluid dat ze produceren is met weinig andere vogelgezangen te vergelijken. Het maakt wel hun aanwezigheid meteen duidelijk. Als het weer mee zit (droog en niet te veel wind), bestaat zeker ook de kans dat we enkele exemplaren in het laatste schemerlicht in het vizier krijgen. Geniet mee van deze sfeervolle avond.

Afspraak: Vertrek met eigen wagens (kostedelend vervoer!) om 19.15u aan 't Spant op de Boomsesteenweg te Wilrijk. Het einde is voorzien omstreeks 23.30u ter plaatse. De te wandelen afstand bedraagt ongeveer 4 km.

Contacteer bij slechte weersvoorspellingen (stortregen) best op voorhand de leiding of gids om na te gaan of de tocht wel door gaat. (Indien nodig wordt deze excursie verplaatst naar zaterdag 27 juni)

Mee te brengen: verrekijker, veldgidsen, fototoestel, aangepaste kledij (denk aan muggen!) en zaklamp mag ook.


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post274

Streeplijst vogelwaarnemingen Zeeuws-Vlaanderen 07/06/2015

VogelexcursiesGeplaatst door Marc Hofman 08 jun, 2015 23:40:01
Enkele soorten waren nog niet aangeduid, waardoor we tijdens onze uitstap gisteren uiteindelijk toch 94 verschillende vogelsoorten konden waarnemen!


  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post273

vogelkijken/orchideeën kijken

VogelexcursiesGeplaatst door Kris Vos 08 jun, 2015 16:13:50
Gelukt! Deze foto hoort bij voorgaand bericht smiley
Kris.

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post272

eerstvolgende vogelexcursie

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 03 jun, 2015 14:18:08
foto Sonja Van Kerckhove

zo.7 junil 2015, 8.00 u

Vogelexcursie West Zeeuws-Vlaanderen

Organisatie Vogelwerkgroep ARDEA

Gids: Luc Van Schoor, gsm 0494/33.63.09
Leiding : Marc Hofman ,gsm 0494/56 01 07

Midden in het broedseizoen trekken we naar de beste vogelgebieden in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Deze excursie bied beginnende vogelaars een goede gelegenheid om een reeks weide- en watervogels te leren herkennen,maar ook voor meer gevorderden blijft het in Zeeland elke keer weer beleven en genieten.
Vandaag bezoeken we enkele vrij nieuwe vogelrijke gebieden. Het programma zou er, afhankelijk van de voorbereiding door Luc en Marc, als volgt kunnen uitzien:
We beginnen met de Sophiapolder en De Blikken.nabij Oostburg. Het zijn echte pareltjes waar weidevogels als Grutto, Kievit, Tureluur en Veldleeuwerik broeden naast Kokmeeuw,Zwartkopmeeuw, Visdief en Geoorde Fuut.

Na de middag wandelen we langs het buitendijks ingericht natuur gebied het Voorland bij nummer één waar we uitkijken naar sterns plevieren,strandlopers en kluten en nog een blik werpen op de Westerschelde en de Hooge platen.
Tot slot maken we kennis met het vernieuwde Braakmangebied nabij Terneuzen. Braakman-Noord is de trots van Staatsbosbeheer Zeeuws-Vlaanderen.
Sinds enkele jaren heeft dit natuurgebied een gedaanteverwisseling ondergaan en is het aanzienlijk uitgebreid.Het is niet alleen een heerlijk gebied om doorheen te fietsen of te wandelen, het is ook een bijzonder rijk natuurgebied.
Vele vogels zijn te zien op de kreek of op de weilanden. Enkele uitkijkpunten maken het mogelijk de vogels van korte afstand te observeren, zonder dat ze daarbij verstoord worden.Maar ook voor liefhebbers van planten, paddenstoelen of insecten is er in de Braakman altijd wat te beleven.

Als het weer meezit wordt dit gegarandeerd een boeiende en gevarieerde natuurbelevingsdag Kom het zelf zien en geniet mee !

afspraak: wij vertrekken met eigen wagens, zoals steeds kostendelend, op de Bist te Wilrijk om 8.00 u. en eindigen ter plaatse omstreeks 17.30 u

mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, regenjasje, stevige wandelschoenen, picknick en fototoestel

foto Guy Borremans  • Reacties(2)//ardea.hobokensepolder.be/#post270

2e ARDEA Vogeltoer

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 28 apr, 2015 16:58:00

2e ARDEA Vogeltoer - 2 mei 2015

Regionale ronde langsheen de beste vogelplekjes !

Info en begeleiding: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09


ARDEA biedt een hele dag “vogelkijken” aan.!

Vanaf zonsopgang tot de avond bezoeken we opeenvolgend verschillende natuurgebieden van Hoboken tot Hove. We trachten tijdens de wandelingen en verplaatsingen zoveel mogelijk vogels te spotten in onze regio en noteren daarbij alle plaatselijke en overvliegende vogels, auditieve waarnemingen inbegrepen. Per gebied kruisen we alle waargenomen soorten aan op de vogellijst. Na de laatste avondwandeling wordt de definitieve soortenlijst opgemaakt tijdens een slotdrink.

Dit is een groepsactiviteit voor jong en oud, en dus geen wedstrijd. Iedere vogelliefhebber(ster), van leek tot kenner, is welkom gedurende de ganse dag of een deel ervan. Je kan telkens na een wandeling meefietsen naar de volgende startplaats of er met de wagen naartoe rijden.

Programma:

7 u- 9 u 30 : Broedvogels in de Hobokense Polder:
Tijens de vroegochtendexcursie gaan op zoek naar o.a Blauwborst , Waterral en Koekoek en wellicht nog veel meer vogelzang als het weer een beetje meezit.

afspraak: 7u parking einde Scheldelei ,Polderstad-Hoboken

9.30 u- 12 u: Vogeltrektelling Hobokense Polder
Je kunt deelnemen aan de laatste lentetrektelling van dit jaar. Vanop de Scheldedijk komen ongetwijfeld andere vogelsoorten in de kijker. Bij zonnig weer verwachten wij ook roofvogels.
Afspraak: 9.30 u parking einde Scheldelei, Polderstad – Hoboken.Een plooistoeltje en telescoop kunnen van pas komen.

13 u -14.30 u: Fort VII Wilrijk
In het Fort, dat wordt beheerd door Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, komen zowel zang- als watervogels aan bod. Het natuurreservaat is niet vrij toegankelijk, maar voor dit ARDEA-bezoek staat de poort open.
Afspraak: 13 u ingang Fort VII, Legerstraat Wilrijk.
Picknick mogelijk vanaf 12.30 u in lokaal De IJsvogel-Fort VII. Dranken ter plaatse verkrijgbaar.

15 u -16.30 u: Cleydaelhof te Aartselaar
Het Cleydaelhof is een 35 ha groot natuurgebied dat deel uitmaakt van de oude bossen rond het kasteel Cleydael. Het gevarieerd landschap met oude bospercelen, weilanden en een rietveld, trekt heel wat zangvogels aan.
Afspraak: 15 u Parking Cleydaelhof, ingang Zinkvalstraat (zijstraat van de Cleydaellaan) Aartselaar.

17 u -18.30 u: Hof ter Linden te Edegem
Het kasteeldomein is sinds 2012 publiek domein geworden en vormt samen met Fort V een groene zone van ongeveer 90 ha. Het domein bestaat uit een kasteelpark met vijver en daarbij aansluitend een bosgedeelte. ARDEA bezocht het al eerder voor spechtenonderzoek.
Afspraak: 17 u parking ingang dreef Hof ter Linden, Drie Eikenstraat (tegenover Sint Antoniuskerk) te Edegem.

19.30 u -21.45 u: Uilenbos te Hove
Het Uilenbos dat deel uitmaakt van een groter complex van de bossen van Moretus (Boechout) is een gesloten gebied dat enkel met een speciale vergunning kan bezocht worden. Het Uilenbos vormt een afwisseling van oud eiken- beuken- en broekbos. Wij gaan op zoek naar spechten en zo mogelijk bosuil. Afspraak: 19.30 u parking Sint Laureynsplein, centrum Hove.

22 u: Slotdrink te Hove
Wat heeft ons deze volle dag vogels spotten opgebracht? Ben je ook benieuwd hoeveel soorten er op de definitieve vogellijst geraken? Kom dan mee napraten bij een natje en een droogje. Iedereen welkom. Afspraak: 22. u in café Bahnhove, Kapelstraat 117/1 Hove.

Praktisch:

Mee te brengen: verrekijker, telescoop en plooistoeltje kunnen nuttig zijn tijdens de trektelling, stevige wandelschoenen.
Picknick mogelijk in Fort VII om 12.30 u (dranken en soep ter plaatse verkrijgbaar).
Wie vanuit Hoboken en Wilrijk meefietst tot in Hove, kan beroep doen op extra fietsvervoer voor de terugrit (na de slotdrink). Meld je daarvoor ten laatste op 1 mei aan bij Luc Van Schoor via mail luc.vanschoor@scarlet.be

We rekenen voor deze tweede ARDEA-vogeltoer op een aangenaam lenteweertje zodat alle geplande uitstappen kunnen doorgaan. Bij twijfel kan je voor de start van elke wandeling bellen naar Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post267

eerstvolgende vogelexcursie

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 04 mrt, 2015 21:52:50

zaterdag 14 maart 2015 –vanaf 8 u

Fietstocht Waterwildtellingen in de ARDEA regio

Begeleiding : Luc Van Schoor 0494/336309


Op vraag van enkele natuurpuntleden kan je vandaag kennismaken met de plaatsen waar elke winter zes midmaandelijkse waterwildtellingen in beide Natuurpuntafdelingen doorgaan.. Dit kan via een begeleide fietstocht vanuit Hoboken en Wilrijk.
Aansluiting mogelijk op de verschillende telplaatsen

Per plaats is een wandeling van max. één uur voorzien waarbij de verantwoordelijke teller (of zo nodig vervanger) je graag wat meer zal vertellen over wat er van watervogels overwintert .

Elke vogel- en natuurliefhebber is erg welkom op deze speciale verkenningstocht naar de verschillende forten en natuur/parkgebieden in de eigen regio

Voormiddag bezoek telplaatsen NP Hobokense polder :

Begeleide fietstocht Vertrek 8 u Parking sportcomplex Zorgvliedt- Krijgsbaan Hoboken

Park Kielse vest ,met Jan De Bie
Afspraak om 8.30 u aan brug Mastvest ,Eric Sassen –einde Jan Baptist Verlooystraat

Waterlink -Aquafin, met Peter Bastiaensen
Afspraak om 9.15 u hoek Emiel Vloorsstraat/Kielsbroek ,naast Esso station

Hobokense polder , met André Van Langenhove
Afspraak om 10.30 u langs deSchroeilaan bij barreel station Hoboken

Fort VIII , Hoboken , met Luc Van Schoor
Afspraak : om 11.45 u ,parking sportcomplex Zorgvliedt- Krijgsbaan te Hoboken

middagpauze met picknick mogelijk in lokaal de IJsvogel ,Fort VII ,Legerstraat 40 te Wilrijk tussen 13-13.45 u (dranken verkrijgbaar)

Namiddag bezoek telplaatsen Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Fort VII , met Luc Van Schoo
Afspraak om 13.45 Fort VII ,Legerstraat 40 te Wilrijk

Begeleide fietstocht Vertrek om 14.45 u :Fort VII te Wilrijk

Fort VI , met Marc Hofman
Afspraak om 15 u einde Universiteitsplein,Wilrijk ,bij ingang Fort VI

Fort V , met Marc Hofman
Afspraak om 16.15 u :parking Kerkplein,Edegem , bij ingang Fort V

Einde in Edegem rond 17.30 u

Meebrengen : verrekijker ,stevig schoeisel , regenvestje en zo nodig lunchpakket voor middagpauze in Natuurpuntlokaal De IJsvogel in Fort VII

  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post241

eerstvolgende vogelexcursie

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 21 jan, 2015 00:49:40

Zondag.1 februari 2015, 7u45

Bustocht Zeeland en Zuid-Holland - Natuurpunt Zuidrand Antwerpen i.s.m ARDEA

Gids: Rudy Van Cleuvenbergen (03/464 05 57, enkel 's avonds) rudy.vancleuvenbergen@skynet.be

Leiding: Walter Van Spaendonk(03/480.54.24 of 0479/98.57.77)

We gaan op zoek naar vogels in het noordelijk deel van Zeeland en zuidelijk deel van Zuid-Holland. Waar juist, dat zullen de voorbereidingen moeten uitwijzen. Brouwersdam, de verbinding tussen de 2 betrokken Nederlandse provincies, is de enige zekerheid. Een aantal van volgende klinkende namen kunnen aan bod komen: Den Bommel, Slikken van Flakkee, Polders van Goedereede, Prunjepolder, Zonnemeire, Caissons, enz. Op de akkers en de weilanden speuren we naar Kleine en Wilde Zwaan, Kol-, Toendrariet-, Brand- en Rotgans en de Goudplevier. De fijnproevers hopen op de Roodhalsgans of een andere zeldzaamheid.

De waterkant levert zeker een aantal steltlopers op als daar zijn Bonte en Paarse strandloper, Kanoet, Steenloper en Rosse grutto. We zullen proberen enkele grote witte gasten (Zilverreigers en Lepelaar) te lokaliseren. De Slechtvalken nemen toe, terwijl we hopen dat tegenovergestelde tendens bij de Ruigpootbuizerd en het Smelleken zal gebroken worden. Op het water verwachten we de klassieke eenden en op de Noordzee de Roodkeelduiker en nog enkele rariteiten, wie droomt er niet van een groepje Ijseenden of een Kuifduiker.

De aandachtige lezer heeft gezien dat we weer een Rudy als gids hebben, maar deze keer is het Van Cleuvenbergen, een vaste waarde in het klein pelotonnetje van onze gidsen. We bedanken Rudy Vansevenant voor de vele Zeeland- en Goeree-Overflakkeetochten en hopen dat hij er zal bij zijn.

Rond de middag spreken we onze boterhammetjes aan in een warm cafeetje. Schrijf tijdig in en zorg voor een extra jas of pullover.

afspraak:om 7u45 stipt vertrekt de bus aan de Bist te Wilrijk, en we zijn terug ten laatste om 19u. Wie mee wil stort voor 23 januari €18/persoon, jongeren tot 12j. gaan gratis mee en studenten betalen €15. Gezinnen betalen nooit meer dan €50. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer 979-9767547-40 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm).

mee te brengen:verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en enkele euro’s voor soep en/of drank  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post233

eerstvolgende vogelexcursie

VogelexcursiesGeplaatst door Luc Van Schoor 31 dec, 2014 15:50:55

Zondag 4 januari - 8.30 u.

Vogelexcursie Tholen - Natuurpunt Zuidrand Antwerpen i.s.m ARDEA

Gids: Luc van Schoor - 0494/33 63 09

Leiding: Rudy Vansevenant - 015/ 32 08 05 of 0475/49 03 68


2015 beginnen zonder de jenevertocht zou ondenkbaar zijn,deze traditie wensen wij in ere te houden! We gaan op zoek naar wintergasten op de klassieke plaatsen op Tholen maar zoals steeds is het eigenlijke programma afhankelijk van de voorbereiding, het weer en van de informatie die rond die tijd beschikbaar is (waarnemingen.nl).

We verwachten uiteraard de klassieke ganzensoorten, zwanen, steltlopers maar ook roofvogels als Kiekendief, Slechtvalk en Ruigpootbuizerd behoren tot de kanshebbers. Vanzelfsprekend kijken we ’s morgens langs de Oesterdam ook weer uit naar de Sneeuwgorzen, de wintergasten bij uitstek!

‘s Middags zorgen we voor een cafeetje waar we onze boterhammen kunnen opeten en ons opwarmen aan een tas soep.

Mis deze tocht niet, Rudy en Luc trakteren jullie zoals al de vorige jaren met een natje en een droogje en samen klinken we op het nieuwe jaar. We verwachten jullie talrijk en wij zorgen alvast voor een spetterend, knallend programma!

Afspraak: om 8.30 u. op de Bist te Wilrijk. Terug rond u 18.15 u

Meebrengen: verrekijker, telescoop, lunchpakket, warme kledij,

stevig schoeisel (laarzen bij regenweer)  • Reacties(0)//ardea.hobokensepolder.be/#post229
« VorigeVolgende »